Tuesday, May 29, 2018

Sommeren 2018


Vi forbereder trebåtreparasjonskurs med båtbygger Kai Linde.
Fra 9 - juli, med en ukes varighet.

Er du interessert? Send en melding til sossa( at )balkong.net

Kai Linde i sin nordlandsbåt


We are preparing for boat repair workshop with boat builder Kai Linde
from July 9th. Duration one week.
We are open for participants!

Send a mail to sossa( at )balkong.net


Søssa Jørgensen
Geir Tore Holm

Friday, July 21, 2017

Sørfinnset skole/ the nord land, sommeren 2017

Program 21.-30. juli 2017:


23. juli: Gammedag. Vedlikehold og servering.

25.-28. juli: Silketrykkverksted på Ungdomshuset med Rita Marhaug.

29. juli: Liten sommerfest med utstilling, cocktail, fisk-i-brød, kaffe og kanelstang.

Kunstner Rita Marhaug ledet silketrykkworkshopen. Hun lærte oss en enkel trykkemåte ved bruk av sjablong, og vi trykket både på papir og tekstil.Forberedelser av motiv og sjablong på terrassen på ungdomshuset i Seivågen.Aksel og Yayar.Rita i Hav hva eller Hva hav t-skjorta.Geir med sei og laks t-skjorte.Nye duker til UL-Vårsol, priser som holder seg.Rita Marhaug; Sørfjorden kapell.Søssas to sjablonger, en sirkel og et hundemotiv med haha.Ingrid Stang; Hestemotiver.Intim utstillingsåpning.


********************************************************************************************************Fisketur med Olaf. En fin ettermiddag på seigrunnen, med sjark og juksa.Litt av fangsten, stor småsei!
Sløying.Filetering.Med støtte fra Gildeskål kommune og Sametinget.


Thursday, July 21, 2016

Sommeren 2016


FLYTENDE ATELIER


Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Prøv å tenke deg hvordan det stedet du befinner deg på ser ut, sett fra sjøen. Forestill deg dette stedet før veiene kom, før bilene kom, hvor tungt det har vært å ta seg fram, på land. I tankeleken skifter du fra kart til draft i hodet. Den sikre landjorda blir hvit og ubetydelig og sjøen blir grønn og tilgjengelig. Du blir oppmerksom på regler om ferdsel til sjøs, merker, staker og fyr. Du vekker til live båtferdigheter og kunnskap om bølger og vinder, grunner og skjær. 
Bildet består av ideen om hvordan sjøen binder sammen, ikke hvordan den skiller. Hvordan lyd bærer over stille farvann, og hvor raskt og lett det går å ro og seile, framfor å gå. Tankeleken blir til en tidsreise, hvor distansene våre forfedre tilbakela på sjøen inngår, kontinentene de oppdaget og at de bestemte seg for å slå seg ned. På øyer i havgapet. I ei lita vik. På øyer i skjærgården. Der de som bor ytterst egentlig bor nærmere dem som bor ytterst på neste øy, og ikke lengst fra dem som bor inne i fjorden.
Etter at Sørfinnset skole/ the nord land, et sosialt engasjert kunstprosjekt, som undersøker hvordan samtidskunst kan fungere i langvarig dialog i et lokalsamfunn ble etablert i 2003, har kunstnere jobbet noenlunde stedfast i Sørfjorden. Vi har fiska med stang og fått årets tur med lokalbåten “Blixen” i gave fra ordføreren. Vi har fotografert de gamle naustene i Vågen, vært på klippfiskbergene, hørt om tradisjoner knytta til produksjon av klippfisk. Hvordan de heiste flagg på Sørfinnset slik at folket på Grøset skulle ro over fjorden for å komme og jobbe. Hvor det var best betalt, i vaskefjæra eller i stablinga. Vi har beundret nordlandsbåter som har blitt blomsterbed eller ærfuglhus. Hørt historier om kvinner som styrte hjemme mens mannfolka var på fiske, og at de lagde revy til framføring når mennene kom hjem. I løpet av 14 år tilbragt på Sørfinnset begynte det å gro fram et ønske om å få være lengre i sjølandskapet, dra fra fastlandet og ut til øyene. Da avtalen med skipper John Breivik om et tokt med skøyta hans “Solglimt” kom i havn, fikk vi endelig ønsket oppfylt.

Det ble en fem dagers rundtur til noen av øyene i Gildeskåls farvann, med kunstnere, andre fagfolk, skipper og to hunder ombord. Elleve personer fikk plass på skøyta “Solglimt”. Hun er en 52 fot lang, 5,3 meter bred båt, bygd i Flekkefjord i 1944. Før har skøyta vært brukt til fiske og reketråling, men sommeren 2016 ble hun til et flytende atelier. Ferden gikk fra Sørfinnset i Sørfjorden til Inndyr, Sandhornøya, Nord-Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen og øygruppa Fleinvær. Her besøkte vi folk, gikk turer, tegna, skrev, fotograferte, filma, gjorde lydopptak, lærte om historie, arkeologi og moderne fiskeoppdrett, fiska og fikk havluft i lungene. En loggbok fra turen blepublisert. Dette er i Sørfinnset skole/ the nord lands ånd, hvor viktige motiv er økologi og naturbruk i en vid forstand – i en utvidet forståelse av kunstnerisk praksis.
Ombord: 
John Breivik - skipper MS Solglimt (Norge)
Karolin Tampere - kunstner og kurator (Norge)
Stefan Mitterer - kunstner (Norge/ Østerrike)
Kjersti Vetterstad - kunstner (Norge)
Georgiana Dobre - danser og koreograf (Romania) 
Christy Gast - kunstner (USA)
Geir Tore Holm - kunstner (Norge)
Søssa Jørgensen - kunstner (Norge)
Amy Franceschini - kunstner (USA)
Martin Lundberg - altmuligmann, kunstner og skipper (Sverige)
Petter Snekkestad - arkeolog (Norge)
Snorre Magnar Solberg - kunstner og musiker (Norge)

FLOATING STUDIO

Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Try to imagine what the place you are in might look like seen from the sea. Try to picture this place before the roads appeared, before the cars came; how hard it must have been to move around on land. In this game of thoughts, you shift from a map to a draft in your mind. The safe, dry land becomes white and insignificant, and the sea becomes green and available. You become aware of rules of conduct at sea; markings, poles, and lighthouses. You awaken knowledge of boatmanship, of waves and winds, shallows and reefs. The image consists of the idea of how the sea binds together, not how it separates. How sound is carried across quiet waters, and how fast and easy it is to row and sail instead of walk. The game of thoughts becomes a travel through time, where the distances our ancestors travelled on the ocean are included, the continents they discovered, and that they decided to settle somewhere. On islands far out at sea. In a small bay. On archipelagos. Where the ones living furthest out are actually the closest ones to the ones living on the next island, and not the furthest away from the ones living at the inmost part of the fjord.

Since 2003, when Sørfinnset skole / the nord land, a socially engaged art project that examines how contemporary art can function in a prolonged dialogue with a local community, was established, artists have been working more or less at a fixed place in Sørfjorden. We have been out angling, and we have been given the first trip of the year with the local commuter’s boat, “Blixen”, as a gift from the mayor. We have photographed the old boathouses at Vågen, been to the rocks where the cod is dried and salted, heard about traditions relating to the processing of the fish. How flags were hoisted at Sørfinnset so that the people of Grøset would know when to row across the fjord to go to work. Where there was best pay to be had; in the washing section, or in the stacking section. We have admired the nordlands-boats that have become flower beds or common eider nests. Listened to stories about women who were running the households while the men were out at sea, and that they made cabaret shows to perform when the men came back home. In the course of 14 years spent at Sørfinnset, a wish started to emerge, of being in the seascape for longer periods of time, to leave the mainland and go out to the islands. When the deal was struck with skipper John Breivik, regarding an expedition on board his vessel, “Solglimt”, our wish finally came true.

This turned into a five-day roundtrip to some of the islands in the Gildeskål area, with artists, practitioners from other disciplines, the skipper, and two dogs on board. There was room for eleven persons on board “Solglimt”. She is 52 feet long, 5,3 metres across, and was built in Flekkefjord in 1944. The vessel has previously been used for fishing and shrimp trawling, but in the summer of 2016 she was turned into a floating studio. The journey took us from Sørfinnset in Sørfjorden to Inndyr, Sandhornøya, Northern Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen, and islands of Fleinvær. Here we visited people, went for walks, made drawings, wrote, photographed, filmed, made sound recordings, learnt about history, archaeology, and modern fish farming, went fishing, and got fresh sea air down into our lungs. A logbook was made with contributions from the participants of the trip. In addition to a song that was made during the trip, it is made up from observations in the shape of text, pictures and drawings. This is done in the spirit of Sørfinnset skole / the nord land, where important themes are ecology and the use of nature (in the widest sense of the word) within an expanded understanding of artistic practice.

On board: 
John Breivik - skipper of MS Solglimt (Norway)
Karolin Tampere – artist and curator (Norway)
Stefan Mitterer - artist (Norway/ Austria)
Kjersti Vetterstad - artist (Norway)
Georgiana Dobre - dancer and choreographer (Romania) 
Christy Gast - artist (USA)
Geir Tore Holm - artist (Norway)
Søssa Jørgensen - artist (Norge)
Amy Franceschini - artist (USA)
Martin Lundberg – jack-of-all-trades, artist, and skipper (Sweden)
Petter Snekkestad - archaeologist (Norway)
Snorre Magnar Solberg - artist and musician (Norway)

Wednesday, July 20, 2016

Program 20.- 30. juli 2016

20. juli: Ankomst Sørfinnset i Gildeskål

21. juli: Forberedelser til toktet Undersøkelser av kystkulturen
22. juli: Arbeid på jordkjelleren på Gjelset
23. juli: Vi kaster loss med MS Solglimt!

23.-24. juli: Fauna, flora og fiskeoppdrett: Sørfinnset-Inndyr-Langholmen-Sandhornøya

Skipper John Breivik på MS Solglimt henter oss i Sørfjorden. Første stopp Inndyr og besøk på GIFAS - Gildeskål Forskningsstasjon. Innføring i lakseoppdrett og forskning på rognkjeks med marinbiolog Pat Reynolds på Kunnskapssenteret på Øya. Besøk på lokaliteteter med laksemerder utenfor Langholmen. Omvisning og informasjon med Lisa Mari Fredriksen og FOU-leder Ronald Jørgensen.


Til Horsdal, Sandhornøya. Bestigning av nakken på Sandhornet. Utsikt over Salten og Helgeland. Overnatting på Hustad. Laksemiddag.24.-25. juli: Nykommer og krigsminner: Sandhornøya-Sørfinnset-Nord-Arnøy

Tilbake til Sørfinnset. Flagging og hornsignal for Axel. Navnefest og thai-norsk middag for sønnen til Yayar og Kenneth Norum på Ungdomshuset.

Tur til det tyske kystfortet i Festung Bodø, Nord-Arnøy. En smak på det sosiale livet på Arnøy Brygge med fisketurisme og folk på gullbryllupsfest. Overnatting på gården til Karen Holm-Johansen.


25.-26. juli: Gammel kystkultur og ny kulturnæring: Nord-Arnøy-Fleinvær

Kaffe og kaker i brygga på hos familien Berg på Tjønnøya, Fleinvær. Innføring i øygruppas historie, bosetting og næringsliv. Besøk i gammen som er bygget med kunnskap og inspirasjon fra Sørfinnset skole/ the nord lands gammebygging.

Omvisning med arkitekt og byggeleder Andrew Devine på hyttekomplekset Fordypningsrommet Fleinvær under bygging i Sørværet. Her kan også kunstnere søke om opphold. Bad i saunaen som er bygget på den gamle lokalbåtkaia.

Atelierbesøk hos grafikeren Are Andreassen, en av de 30 bofaste i Fleinvær.


26. juli: Minner og arkeologisk bevissthet: Gildeskål kirkested-Femris-Leikvollen-Sørfugløy

Møte med arkeolog Petter Snekkestad, Nordlandsmuseet på kirkestedet og gravhaugene der.
Også på flere av øyene er det gravhauger fra jernalderen. Hvordan levde jernaldermenneskene? Hva levde de av? Hvordan så de på livet?På Femris ble vi tatt i mot av familien Thomassen på Sandnes med vafler og nyplukkede multer. De viste oss gravhauger og tufter. Petter Snekkestad tolker landskapet i forhold til fortidas administrative forordninger og begrunnet dette gjennom funn, siktlinjer og stedsnavn og hvordan sjøen var bindeledd mellom stedene. Havstrandjordsmonnet gir bra grobunn for orkidéer. På Femris fant vi bl.a. den sjeldne flueblomsten (Ophrys insectifera).


Strandhugg på Leikvollen. Ilandsetting fra Solglimt av båtbyggeren Kai Linde i hans nordlandsbåt, en restaurert firroring fra ca.1890. Stø og nausttuft. Hva slags leik kunne foregått her foran den alterlike bergveggen?

Fisking på meene mellom Femris og Fugløya. Med håp om kveite.
Overnatting til kai på Sørfugløy. Tur i bygda, på stranda og opp i Lunddalen. Gjennom Stavsundet og forbi Tingvoll tilbake til Sørfinnset.


27.-28. juli: Joike-workshop

Åpen joike-workshop med Niko Valkeapää på Ungdomshuset til UL Vårsol i Seivågen. Innføring i samisk musikktradisjon og leting etter egen stemmer. Joikene: Fimpa-Máhtte, Ivgorášša, Rievssat, Ribbeloddi og Niko Valkeapääs egen, Ráfi.

28. juli: Gammedagen

Markering av årsdagen for gammen som ble bygget av Sørfinnset skole / the nord land har bygget ved Kjellingvatnet ved Oterstranda i 2005. Samisk mat, bål og vedlikehold av gammen. Framføring av joik fra workshop´en og av Niko Valkeapää.


29. juli: Olsok- og sommerfestPoster: Amy FranceschiniAvslutning av sommerens program med allsangfest på Klippfiskbergan ved Seivågen. Cocktail, bacalao, huladans og Alfon Johansens hjemmebrygga øl.

Støtte fra Nordland fylkeskommune, Gildeskål kommune, Sametinget, Samisk kunstnerråd.

Sunday, July 19, 2015

Sommeren 2015

Skriveworkshop med Marte Huke
Lunsj på skriveworkshopen på Sørfjorden kapell. Deltakere sett med klokka: Kjersti Vetterstad (tar bildet), Maria Due, Yngvild Færøy, Geir Tore Holm, Eli Sundbakk, kursleder, poet og forfatter Marte Huke, Snorre Magnar Solberg, Søssa Jørgensen, Karolin Tampere og Christina Zück.Skriver man bedre med god mat? Her er en vakteleggsalat.Boka til Marte Huke


Skrevet av Geir på skrivekurset:


BESTEMOR!DU TOK DET MED DEG I GRAVA, BESTEMORDET LURE SMILET

IKKE LURE-SMILETNEI, IKKE SJØLVE SMILET

IKKE RYNKER

GRIMASER

HÅRFESTEALT DET HER HAR JEG JOI GRAVA GIKK IKKE MITOKONDRIENEI GRAVA GIKK IKKE GANGLAGETI GRAVA GIKK BAGASJENI GRAVA!ALT DET DER DU BAR PÅ

ALT DET HER DU SÅG

SINNET, HATET, GLEDENÅ, DU SKULLE VÆRT MED PÅ DEN HER TUREN, BESTEMOR

SETT ALT DET SYNDIGE BILISMEN HAR Å BY PÅ.SÅ KUNNE VI DELT PÅ NISTA, BESTEMOR.

DEN TAR VI MED OSS I GRAVA, HÆ?DU I KÅPE OG DITT SKAUT.

JEG I SHORTS OG CAPS.HVA TENKER DU OM BJØRK OG FURU, BESTEMOR!MAID LEAT DU JURDAGAT SOAHKI JA BEAHCI BIRRA, ÁHKKU?***JOHNNY!

ÅH, JOHNNY, JOHANNES ELDSTE SØNN!

VOI, BIERAš JUSSA JUSSA JOVNNAšHAN ER EN SJØMANN UTEN KJØLEN SJØMANN MANGLER KJØL

HAN KJENNER KJØLEN

OG KJÆLER MED KJØLVANNETSÅ FULL AV FORTID, JOHNNY

FULL TIL LUNSJJOHNNY SIER SÅ MYE, BESTEMOR

HAN VET

DEN STEINEN SKAL STÅ GODT I HAGENSTEINEN LA SEG I EN MUR

FOR LETTHETS SKYLDDET ER IKKE MYE TUNGT MED JOHNNY, BESTEMOR

ALLTID LIKE LETT TIL FOTS

PÅ SØK.  HUHM – HUHM

EI HUMLE ETTER NY TEMATIKKBLODETS BÅND BÆRER BYRDER

BROR OG SEILER

SÅ FULL AV ARV, MILJØ ELLER RUSENS VIRKNINGSEND MEG ET UTSKRIFT FRA GENETIKKEN

SEND MEG ET LIVSTEGN

ET SKINNENDE KORT

Thursday, July 16, 2015

Vi setter opp lavvuen, som vi skal bruke som et ekstra rom 
under skriveworkshoppen i tillegg til Sørfjorden kapell. 

Måtte lete litt etter jordkjelleren på Gjeldset, 
men i dag begynner vi å jobbe med dørene...


Tuesday, May 26, 2015

Sommerprogram 2015


Kjære venner – Dear Friends!

Vi har satt av to uker på Sørfinnset i sommer: 13. -26. juli.
Time for Sørfinnset this summer is set to two weeks: July 13 to 26.


• Mandag 20. juli / Monday July 20
kl. 14: Gammedag / Turf Hut Day
10-årsmarkering ved Kjellingvatnet/ 10 Years Anniversary by Lake Kjellingvatnet
Tørrkjøtt, gáhku, buljong mm.
Vedlikehold. Bål. Per Enokssons Hikki (teltbadstu). Om joik.
Dried reindeer meat, flat bread, broth and more.
Maintenance. Bonfire. Per Enoksson´s Hikki (tent sauna). About joik.

• Tirsdag 21. juli / Tuesday July 21
Forfattercafé / Writers´ Café
kl. 19.30: Tor Eystein Øverås: Om å skrive / About writing. Marte Huke: Dikt / Poems
Kaffe og kaker. Gratis inngang.
Coffee and cakes. Åpen kirke. Free entrance. Open church.
Stedet er Sørfjorden kapell / The place is Sørfjorden Chapel
Norsk språk / Norwegian language

Tor Eystein Øverås leser i kapellet.


• Tirsdag 21. juli - torsdag  23. juli / Tuesday July 21-Thursday July 23
Skriveworkshop med Marte Huke/ Writing workshop lead by Marte Huke
Begrenset plass. Info og påmelding. / Limited number of participants. Information and registration. 
kontakt Søssa / contact Søssa (sossa@balkong.net +47 481 49 818)
Norsk språk / Norwegian language
• Lørdag 25. juli / Saturday July 25
Sommerfesten / The Summer Party
På Ungdomshuset / At The Youth House: kl. 21-02
Musikk / Music: Maria Due, Snorre Magnar Solberg, Sørfinnset DJ Club + Surprises
Åpen scene. Open stage.
Snacks og sommerens drink / Snacks and this summers cocktail
Gratis! Free!

På vei hjem fra fest.


Sørfinnset skole/ the nord land ønsker velkommen til tolvte sommeren på Sørfinnset!
Sørfinnset skole/ the nord land welcome you to the 12th summer at Sørfinnset!

Planlegger du å bli en stund? Ta med telt, og ihvertfall sovepose og liggeunderlag!

Planing to stay for a while? Bring a tent, and the things you need to sleep!

For mer informasjon/ For more information:

Søssa Jørgensen sossa(at)balkong.net +47 481 49 818
Geir Tore Holm geir(at)balkong.net +47 926 96 465


Åpen skrive-workshop 21-23 Juli

Opplesninger, foredrag og arbeid med tekst til plakater, beskrivelser og andre publikasjoner har vært en del av virksomheten i Sørfinnset skole/ the nord land. Det har vært skrevet artikler i bøker og tidsskrifter om prosjektet og to universitetsavhandlinger har behandlet prosjektet. Nå arbeider vi med – å finne egne ord – for i fremtiden å kunne beskrive arbeidet med Sørfinnset skole/ the nord land. Vi ser det som viktig å selv formulere og bruke språk som er nærmere knyttet til hvordan vi som billedkunstere tenker og handler.


I sommer vil vi samles om tekst- og skrivearbeid og bruker Sørfjorden kapell til det. Kapellet er jo allerde et etablert sted for tekst, utledninger og fortolkninger. 


Til å lede workshop ́en har vi Marte Huke og til å holde et inspirasjonsforedrag med samtale om å skrive, bidrar Tor Eystein Øverås. Begge forfattere har tilknytning til Gildeskål.

Som alle arrangement og aktiviteter med Sørfinnset skole/ the nord land er også skrive-workshop og foredrag åpent og gratis for interesserte. Tilreisende og lokale! Unge og gamle:)

Du må sette av tre hele dager til workshoppen, og beregne at du må skrive etter at Marte Huke er ferdig med sin undervisning for dagen.

På avsluttningen av workshoppen går vi gjennom tekstene våre i plenum, Tor Eystein og Marte kommenterer. Etter workshop ́en vil en del av produksjonen forhåpentligvis kunne brukes til opptak til  vår lokale nærradio, Radio Kongo, kanskje til plakater og til framføringer på årets sommerfest på UL Vårsols ungdomshus lørdag 25. juli. 

Mat og drikke lager og spiser vi sammen.

Har du lyst å bli med? Send en mail til sossa(at)balkong.net

Om det blir stor interesse må vi gjøre en prioritering, sender du mail blir du satt på liste og får mulighet å delta så langt vi har plass.