Thursday, July 21, 2016

Sommeren 2016


FLYTENDE ATELIER


Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Prøv å tenke deg hvordan det stedet du befinner deg på ser ut, sett fra sjøen. Forestill deg dette stedet før veiene kom, før bilene kom, hvor tungt det har vært å ta seg fram, på land. I tankeleken skifter du fra kart til draft i hodet. Den sikre landjorda blir hvit og ubetydelig og sjøen blir grønn og tilgjengelig. Du blir oppmerksom på regler om ferdsel til sjøs, merker, staker og fyr. Du vekker til live båtferdigheter og kunnskap om bølger og vinder, grunner og skjær. 
Bildet består av ideen om hvordan sjøen binder sammen, ikke hvordan den skiller. Hvordan lyd bærer over stille farvann, og hvor raskt og lett det går å ro og seile, framfor å gå. Tankeleken blir til en tidsreise, hvor distansene våre forfedre tilbakela på sjøen inngår, kontinentene de oppdaget og at de bestemte seg for å slå seg ned. På øyer i havgapet. I ei lita vik. På øyer i skjærgården. Der de som bor ytterst egentlig bor nærmere dem som bor ytterst på neste øy, og ikke lengst fra dem som bor inne i fjorden.
Etter at Sørfinnset skole/ the nord land, et sosialt engasjert kunstprosjekt, som undersøker hvordan samtidskunst kan fungere i langvarig dialog i et lokalsamfunn ble etablert i 2003, har kunstnere jobbet noenlunde stedfast i Sørfjorden. Vi har fiska med stang og fått årets tur med lokalbåten “Blixen” i gave fra ordføreren. Vi har fotografert de gamle naustene i Vågen, vært på klippfiskbergene, hørt om tradisjoner knytta til produksjon av klippfisk. Hvordan de heiste flagg på Sørfinnset slik at folket på Grøset skulle ro over fjorden for å komme og jobbe. Hvor det var best betalt, i vaskefjæra eller i stablinga. Vi har beundret nordlandsbåter som har blitt blomsterbed eller ærfuglhus. Hørt historier om kvinner som styrte hjemme mens mannfolka var på fiske, og at de lagde revy til framføring når mennene kom hjem. I løpet av 14 år tilbragt på Sørfinnset begynte det å gro fram et ønske om å få være lengre i sjølandskapet, dra fra fastlandet og ut til øyene. Da avtalen med skipper John Breivik om et tokt med skøyta hans “Solglimt” kom i havn, fikk vi endelig ønsket oppfylt.

Det ble en fem dagers rundtur til noen av øyene i Gildeskåls farvann, med kunstnere, andre fagfolk, skipper og to hunder ombord. Elleve personer fikk plass på skøyta “Solglimt”. Hun er en 52 fot lang, 5,3 meter bred båt, bygd i Flekkefjord i 1944. Før har skøyta vært brukt til fiske og reketråling, men sommeren 2016 ble hun til et flytende atelier. Ferden gikk fra Sørfinnset i Sørfjorden til Inndyr, Sandhornøya, Nord-Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen og øygruppa Fleinvær. Her besøkte vi folk, gikk turer, tegna, skrev, fotograferte, filma, gjorde lydopptak, lærte om historie, arkeologi og moderne fiskeoppdrett, fiska og fikk havluft i lungene. En loggbok fra turen blepublisert. Dette er i Sørfinnset skole/ the nord lands ånd, hvor viktige motiv er økologi og naturbruk i en vid forstand – i en utvidet forståelse av kunstnerisk praksis.
Ombord: 
John Breivik - skipper MS Solglimt (Norge)
Karolin Tampere - kunstner og kurator (Norge)
Stefan Mitterer - kunstner (Norge/ Østerrike)
Kjersti Vetterstad - kunstner (Norge)
Georgiana Dobre - danser og koreograf (Romania) 
Christy Gast - kunstner (USA)
Geir Tore Holm - kunstner (Norge)
Søssa Jørgensen - kunstner (Norge)
Amy Franceschini - kunstner (USA)
Martin Lundberg - altmuligmann, kunstner og skipper (Sverige)
Petter Snekkestad - arkeolog (Norge)
Snorre Magnar Solberg - kunstner og musiker (Norge)

FLOATING STUDIO

Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Try to imagine what the place you are in might look like seen from the sea. Try to picture this place before the roads appeared, before the cars came; how hard it must have been to move around on land. In this game of thoughts, you shift from a map to a draft in your mind. The safe, dry land becomes white and insignificant, and the sea becomes green and available. You become aware of rules of conduct at sea; markings, poles, and lighthouses. You awaken knowledge of boatmanship, of waves and winds, shallows and reefs. The image consists of the idea of how the sea binds together, not how it separates. How sound is carried across quiet waters, and how fast and easy it is to row and sail instead of walk. The game of thoughts becomes a travel through time, where the distances our ancestors travelled on the ocean are included, the continents they discovered, and that they decided to settle somewhere. On islands far out at sea. In a small bay. On archipelagos. Where the ones living furthest out are actually the closest ones to the ones living on the next island, and not the furthest away from the ones living at the inmost part of the fjord.

Since 2003, when Sørfinnset skole / the nord land, a socially engaged art project that examines how contemporary art can function in a prolonged dialogue with a local community, was established, artists have been working more or less at a fixed place in Sørfjorden. We have been out angling, and we have been given the first trip of the year with the local commuter’s boat, “Blixen”, as a gift from the mayor. We have photographed the old boathouses at Vågen, been to the rocks where the cod is dried and salted, heard about traditions relating to the processing of the fish. How flags were hoisted at Sørfinnset so that the people of Grøset would know when to row across the fjord to go to work. Where there was best pay to be had; in the washing section, or in the stacking section. We have admired the nordlands-boats that have become flower beds or common eider nests. Listened to stories about women who were running the households while the men were out at sea, and that they made cabaret shows to perform when the men came back home. In the course of 14 years spent at Sørfinnset, a wish started to emerge, of being in the seascape for longer periods of time, to leave the mainland and go out to the islands. When the deal was struck with skipper John Breivik, regarding an expedition on board his vessel, “Solglimt”, our wish finally came true.

This turned into a five-day roundtrip to some of the islands in the Gildeskål area, with artists, practitioners from other disciplines, the skipper, and two dogs on board. There was room for eleven persons on board “Solglimt”. She is 52 feet long, 5,3 metres across, and was built in Flekkefjord in 1944. The vessel has previously been used for fishing and shrimp trawling, but in the summer of 2016 she was turned into a floating studio. The journey took us from Sørfinnset in Sørfjorden to Inndyr, Sandhornøya, Northern Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen, and islands of Fleinvær. Here we visited people, went for walks, made drawings, wrote, photographed, filmed, made sound recordings, learnt about history, archaeology, and modern fish farming, went fishing, and got fresh sea air down into our lungs. A logbook was made with contributions from the participants of the trip. In addition to a song that was made during the trip, it is made up from observations in the shape of text, pictures and drawings. This is done in the spirit of Sørfinnset skole / the nord land, where important themes are ecology and the use of nature (in the widest sense of the word) within an expanded understanding of artistic practice.

On board: 
John Breivik - skipper of MS Solglimt (Norway)
Karolin Tampere – artist and curator (Norway)
Stefan Mitterer - artist (Norway/ Austria)
Kjersti Vetterstad - artist (Norway)
Georgiana Dobre - dancer and choreographer (Romania) 
Christy Gast - artist (USA)
Geir Tore Holm - artist (Norway)
Søssa Jørgensen - artist (Norge)
Amy Franceschini - artist (USA)
Martin Lundberg – jack-of-all-trades, artist, and skipper (Sweden)
Petter Snekkestad - archaeologist (Norway)
Snorre Magnar Solberg - artist and musician (Norway)

No comments:

Post a Comment