Tuesday, June 26, 2018

Sørfinnset skole/ the nord land Sommeren 2018

Program 9. juli - 21.juli


9.-13. juli: Båtreparasjonsverksted

15. juli: Gammedag med vedlikehold og servering av samisk mat

16.-17. juli: Fjelltur 

19. juli: Sommerfest

21. juli: Vi bidrar til UL-Vårsols FiskefestivalI år er det femtende sommeren med aktivitet i Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål siden oppstarten i 2003. En del informasjon om årene som har gått er å finne på blog´en her. Etter fjorårets silketrykk-verksted på Ungdomshuset, toktet med MS Solglimt i 2016 og skrivekurs på Sørfjorden kapell året før er det i år klart for et båtreparasjonsverksted vi lenge har hatt lyst til å gjennomføre. Trebåthistorien er så rik i Nordland og Salten og mange båter ligger i naust og låver rundt omkring og trenger å bli tatt vare på, komme på vannet og bli brukt.9.-13. juli har vi fått med oss båtbygger Kai Linde fra Rognan til å lede et båtreparasjonsverksted på Seljeset (ved Sørfinnset). Det vil også bli et åpent foredrag og samtale om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner.Se eget innlegg om verkstedet.Det blir også årvisse aktiviteter som vedlikehold av Gammen ved Kjellingvatnet, gammedag, arbeid med jordkjelleren på Gjelset og sommerfest, samt bidrag til UL Vårsols fiskefestival lørdag 21. juli.


Vi ror til Tromsø


Den nyrestaurerte båten skal roes til Tromsø og vil i utstillinga Samarbeid 1993-2018 inngå som et samlende punkt i presentasjonen av Sørfinnset skole/ the nord land og være et element i et arrangement i november for formidling og diskusjon om kystkultur, fiskeripolitikk og naturvern.

Utstillinga Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 i Tromsø Kunstforening 6. oktober-16. desember 2018 er en presentasjon, dokumentasjon og oppsummering av samarbeidsprosjekter og utvalgte verk fra 25 år. 

Sørfinnset skole/ the nord land presenteres i utstillinga gjennom dokumentasjon, foto, video, objekter og arrangement. 
Rute for roturen Gildeskål-Tromsø: Sørfinnset, Sandhornøya, Beiarkjeften, Bodø, Kjerringøy, Folda, Leinesfjorden, Mannshausen, Engeløya, Lundøya, Nordlandsvika, Tranøy, Pundan, Hornes, Korsneset/Hierenjárgga, Bremneset, Revelsøyhamn, Finnvikklubben,  Ramsundet, Tjeldsundet, Harstad, Rolla, Bolla, Astadfjorden,  Lefsa, Salangen, Dyrøyhamn, Brøstadbotn, Solbergfjorden, Gisundet, Finnsnes,  Gibostad, Kårvikhamn, Aglapsvik, Malangen, Straumsfjorden, Rystraumen, Balsfjorden, Sørsjetéen.

Sommerens aktiviteter med Sørfinnset skole/ the nord land mottar støtte fra Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune.Program 9 July - 21 July


9-13 July: Boat Repair Workshop

15 July: Turf house day with maintenance and serving of Sami food

16 - 17 July: Mountain hike

19 July: Summer party

21 July: We contribute to the UL-Vårsols Fishing Festival


This year is the fifteenth summer with activity in Sørfinnset skole / the nord land in Gildeskål since its inception in 2003. More information about the years that has passed is to find on this blog.

After last year's silk-screen workshop at the Youth House, the expedition with MS Solglimt in 2016 and a writing course at Sørfjorden Chapel the year before, we are now ready for a boat repair workshop we have long wanted to implement. The history of the wooden boat is so rich in Nordland and Salten, but many boats are laying around in boathouses and barns, and need to be taken care of, get on the water and be used.

9 - 13 July we are bringing with us boat builder Kai Linde from Rognan to lead a boat repair workshop at Seljeset (at Sørfinnset). There will also be an open lecture and conversation about Nordland boats, construction, maintenance and repairs.

More information about the workshop in the blog post below.

There are also annual activities such as the Turf house day with maintenance of the turf house by lake Kjellingvatnet, work with the earth cellar on Gjelset and a summer party, as well as contributions to the UL Vårsol´s Fishing festival on Saturday 21th of July.


We are rowing to Tromsø


The newly restored boat will be rowed to Tromsø and will be included in the exhibition Samarbeid 1993-2018 as a unifying point in the presentation of Sørfinnset skole / the nord land, and be an element in an event in November for dissemination and discussions about coastal culture, fisheries policy and nature conservation.

The exhibition Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 at Tromsø Kunstforening October 6 - Desember 16 2018 is a presentation, documentation and summary of collaborative projects and selected works from 25 years.

Sørfinnset skole / the nord land is presented in the exhibition through documentation, photo, video, objects and events.

Route for the rowing from Gildeskål to Tromsø: Sørfinnet, Sandhornøya, Beiarkjeften, Bodø, Kjerringøy, Folda, Leinesfjord, Mannshausen, Engeløya, Lundøya, Nordlandsvika, Tranøy, Pundan, Hornes, Korsneset / Hierenjárgga, Bremneset, Revelsøyhamn, Finnvikklubben, Ramsundet, Tjeldsundet, Harstad , Rolla, Bolla, Astadfjorden, Lefsa, Salangen, Dyrøyhamn, Brøstadbotn, Solbergfjorden, Gisundet, Finnsnes, Gibostad, Kårvikhamn, Aglapsvik, Malangen, Straumsfjorden, Rystraumen, Balsfjorden, Sørsjetéen.
This summe´s activities in Sørfinnset skole / the nord land receive support from Nordland County Municipality and Gildeskål Municipality.

No comments:

Post a Comment